Formularz zgłoszeniowy

Do pobrania

Oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych o treści:

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:

  1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji na kurs językowy jest Uniwersytet Zielonogórski, 65-417 Zielona Góra, ul. Licealna 9; tel. 683282000, fax: 683270735,
  2. administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych przez e-mail: IOD@adm.uz.zgora.pl lub telefonicznie tel. 603474724,
  3. dane osobowe, dane urzędowe oraz dane do kontaktu, będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  4. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  5. odbiorcą danych są upoważnieni pracownicy Uniwersytetu Zielonogórskiego przygotowujący umowy oraz rozliczający kwestie finansowe,
  6. dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres kursu  jak również w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz w celu archiwizacyjnym,
  7. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Uniwersytecie Centrum Kształcenia Językowego. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
  8. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;
  9. podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie na kurs językowy w  Uniwersyteckim Centrum Kształcenia Językowego.

UCKJ

UCKJ jest częścią Uniwersytetu Zielonogórskiego, dlatego zajęcia prowadzą doświadczeni wykładowcy akademiccy. Od czterech lat uczymy języków obcych dzieci, młodzież i dorosłych. Nasze zajęcia są przeznaczone również dla pracowników, doktorantów i studentów UZ, ale przede wszystkim dla osób prywatnych, mieszkańców miasta i regionu, instytucji oraz firm